Waterdoop

Als je tot bekering bent gekomen (zie ‘Bekering' in hoofdmenu), is de waterdoop
 de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van 
wat er vanbinnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op
 uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf, je 
laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping. In onze kerken worden 
regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden in een zwembad 
of als het mooi weer is in de openlucht, zodat iedereen getuige kan zijn van de
 uitvoering van deze beslissing. Sommige van onze kerken hebben een eigen 
doopbad. Ik wil even een paar dingen uitleggen over de doop.

DE DOOP ALS LOGISCH GEVOLG VAN BEKERING!
De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus.

Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen de menigte en aan het einde vroegen de
overtuigde - maar nog onbekeerde - luisteraars:
"Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u
 en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen.
 Twee verschillende - aan elkaar geschakelde - gebeurtenissen: bekering en dop
en. Deze voorziening van God is nooit veranderd.

In het hele Nieuwe Testament is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen 
redding die niet gevolgd werd door doop.

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 16:33 en hij liet zichzelf
 en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden

Handelingen 2:38
 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld
 de kamerling in Handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek
 Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Fillipus ging naar hem toe en
 predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). Als resultaat greep kamerling de gelegenheid om zich te laten dopen.

Handelingen 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de
kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij
 zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en
zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen
 stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling,
 en hij doopte hem.

Filipus ging naar Samaria waar hij Jezus predikte aan de mensen. 
Als gevolg werden zij die geloofde gedoopt.

Handelingen 8:5 En Filippus daalde af
 naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 8:6 En toen de scharen
 Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan
 hetgeen door hem gezegd werd. 8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden,
 gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 
8:8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 8:9 En een man, met name Simon, was 
reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria 
verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; 8:10 en allen, van 
klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote 
kracht Gods. 8:11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen
 door toverijen verbijsterd had. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus,
 die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus 
predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.HOE BEHOREN MENSEN GEDOOPT TE WORDEN?


De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis
 van het Griekse woord voor doop "Baptizo" wat duidelijk betekent "onderdompelen"

. Eerder werd al gezegd; de doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen
 gebeurt is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het
 een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt, wordt je ondergedompeld
 in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in 
nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is ook wat we terugzien in de praktijk van de Bijbel. Daar werd gedoopt door
 onderdompeling Johannes doopte op plaatsen waar veel water was.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water
was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen; We zien Jezus die opsteeg
 uit het water na Zijn doop.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. De 
kamerling en Filippus liepen het water in.

Handelingen 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel
 Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling, ook al is er geen enkele
 tekst in het Nieuwe Testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast
 gaat het hele idee van een begrafenis verloren. Ook worden de meeste mensen
 gedoopt als ze pasgeboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is 
niet de manier van de Bijbel. Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door
 hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. Ze hebben Marcus 16:16 gelezen:
 Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. En denken: "Ik geloof en ben
 als kind gedoopt, dus: het zit wel goed!". In de Bijbel lezen we echter dat de doop 
een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: 'Wie gelooft en zich laat
 dopen zal behouden worden' (Marcus 16:16), 'Bekeert u en laat u dopen' (Hand. 2:38)
. De doop is een beslissing van een persoon.

Dat kinderen niet gedoopt hoeven te worden, wil niet zeggen dat we niets hoeven 
te doen! In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Hem opdat Hij ze zou aanraken; doch
 de disipelen bestrafte hen. Toen Jezus dit hoorde nam Hij het hen zeer kwalijk en
 zeide tot hen: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet
 ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en
 hun de handen opleggende zegende Hij ze.

DE WARE BETEKENIS VAN DE DOOP
Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering 
is, maar een persoon moet eerst dood zijn om hem redelijkerwijs te kunnen begraven.
 Zo moet ook onze oude natuur eerst dood voordat we hem kunnen begraven. Als je tot
 bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts' een symbool is van iets
 anders! De ware betekenis is: Iemand die Jezus wil volgen, dat behoort de reden te zijn
 waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat het betekent om
 Christen te worden. Het betekent afgesneden te worden van het oude leven en op te staan
 in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
 Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuw heid
des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis tegenover iedereen dat je stap genomen
 hebt om oude leven en zelfgerichtheid af te leggen.
Je in gaat op de uitnodiging van
 Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinth. 12:13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij 
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

TOT SLOT
De belangrijkste reden dat er in onze kerk regelmatig doopdiensten georganiseerd
 worden en mensen gedoopt worden is, omdat het de Grote Opdracht is voor ons als
 gelovigen! In Zijn laatste woorden aan het einde van het boek Matteüs, zegt Jezus:

Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhoud en
 al wat Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
 der wereld.

Dat was en is Zijn opdracht aan Zijn discipelen en geldt nog steeds vandaag
 de dag! Doop ze en maak discipelen van ze.